Ośrodek Zdrowia w Kunicach

Deklaracja dostępności

STRONA GŁÓWNA / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kunicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni https://www.zozkunice.pl

Dane teleadresowe jednostki:
OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Staropolska 7a, 59-216 Kunice
(76)8575-326 (rejestracja)
(76)8575-779 (fax)
kunice_oz@op.pl (poczta e-mail)

Data publikacji strony internetowej: 24-05-2024r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-05-2024r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24-05-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Ośrodka – dr n. med. Eugeniusz Gajkowski, mailowo – kunice_oz@op.pl  lub telefonicznie – (76)8575-326

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od parkingu tj. wejście główne (parter) oraz wejście boczne (parter),
 2. Placówka POZ znajduje się na jednym poziomie (parter).
 3. Miejsca do odpoczynku w postaci krzeseł (20 szt.) mają oparcia, bez podłokietników.
 4. Na rejestracji znajdują się 2 stanowiska do obsługi pacjentów. Osobę obsługującą od pacjenta/pacjentki oddziela szyba. Nie stosuje się interkomów.
 5. Do gabinetów prowadzą drzwi o prawidłowej szerokości, pozbawione progów.
 6. Dla pacjentów dostępne są 4 toalety w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych /drzwi o odpowiedniej szerokości oraz bariery ułatwiające poruszanie. Wewnątrz toalet znajdują się barierki ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Toalety oznakowane są odpowiednim piktogramem.
 7. Pies asystujący ma zagwarantowany dostęp do wszystkich pomieszczeń placówki.
 8. Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
 9. Wszystkie gabinety lekarskie posiadają odpowiednie oświetlenie.
 10. Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.
 11. Przy placówce znajduje się ogólnodostępny parking dla samochodów z 1 dedykowanym i oznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych.

24.05.